Skip to content

Ο συντελεστής Gini Εγκαίνια

Ο συντελεστής Gini (Gini coefficient)
Λυδία Δαμπασίνα
11 Οκτωβρίου- 19 Νοεμβρίου 2016, Γενί Τζαμί, Θεσσαλονίκη

Ο συντελεστής Gini (Gini coefficient), τίτλος της έκθεσης της Λυδίας Δαμπασίνα στο Γενί Τζαμί της Θεσσαλονίκης (11 Οκτωβρίου-19 Νοεμβρίου 2016), είναι μια στατιστική μέτρηση του εισοδήματος και της κατανομής του πλούτου. Είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 1, όπου το 0 σημαίνει την τέλεια ισότητα και 1 σημαίνει την τέλεια ανισότητα.

Η Λυδία Δαμπασίνα, τα τελευταία εννιά χρόνια στη δουλειά της επικεντρώνεται στην παγκόσμια οικονομική και ηθική κρίση και στις ανισότητες που αναπτύσσονται γεωμετρικά καθώς και στην ενδόμυχη αλληλογραφία της.
Τα νέα έργα που παρουσιάζει στο Γενί Τζαμί, συνθέτουν όλα μαζί μια ενιαία εγκατάσταση.
Το έργο της, «Ο ομφαλός», στο κέντρο του οθωμανικού μνημείου είναι ο πυρήνας της εγκατάστασης. Εκφράζει μια ζοφερή και κυνική διαπίστωση. Το βαλσαμωμένο κεφάλι ενός μεγαλόσωμου ελαφιού, πάνω από το οποίο κρέμεται ένα φύλλο χαρτιού με την φράση: «Τα 62 πλουσιότερα άτομα κατέχουν τον ίδιο πλούτο με το ήμισυ της ανθρωπότητας – ήτοι 3,5 δισεκατομμύρια άτομα». Η ενότητα από ζυγαριές αναπτύσσεται στον χώρο δημιουργώντας έναν λαβύρινθο. Η Δαμπασίνα έρχεται να «ζυγίσει» τις προσωπικές της εμπειρίες και αλήθειες, τις μνήμες και τις καταβολές της, να αναφερθεί στη σύγχρονη συνθήκη σε μια εποχή παντοδυναμίας των αριθμών, των μετρήσεων, των μεγεθών, των στατιστικών πινάκων και αναλύσεων.
Οι φωτογραφίες της, με τις εκδοχές του ίδιου χώρου τοποθετούνται στον χώρο του τζαμιού ο οποίος ήταν προορισμένος για τις γυναίκες, σε σαφή διαχωρισμό από τους άντρες που καταλάμβαναν ολόκληρο το κεντρικό τμήμα. Σε άμεση συνάρτηση και διάλογο με τις φωτογραφίες, αναπτύσσεται η εγκατάσταση από πόρτες με μαύρα τζάμια, σε παράταξη εν είδει αδιαπέραστου τείχους. Λειτουργούν ως «χαρτογραφήσεις» των ορίων μεταξύ γυναικείας και ανδρικής κατάστασης και ως επισήμανση στο εκρηκτικά διογκούμενο προσφυγικό ζήτημα.    Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τα έργα της έκθεσης, είναι αυτό της δυαδικότητας: «ιδρυτικής», πρωτογενούς και θεμελιώδους κοσμοθεωρητικής έννοιας που εμπεριέχει την αντίθεση, τη συνύπαρξη, την ισορροπία.
Με αδιαπραγμάτευτη άποψη και καίριο προβληματισμό, αποφεύγοντας στο έργο της την περιγραφή και την αφήγηση, και, παράλληλα, κρατώντας μια ηθική στάση, η Λυδία Δαμπασίνα απεικάζει τη ζωτική της σχέση με τον κόσμο, εντοπίζει ανολοκλήρωτες προσπάθειες σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, σε μια πραγματικότητα όπου: «Τα 62 πλουσιότερα άτομα κατέχουν τον ίδιο πλούτο με το ήμισυ της ανθρωπότητας – ήτοι 3,5 δισεκατομμύρια άτομα».

Το βράδυ των εγκαινίων, ο Joachim Latarjet, μουσικός πολλαπλών οργάνων – τρομπόνη, κιθάρα, μπάσο – θα παίξει ορισμένες από τις συνθέσεις του για να συνοδεύσει ή να έρθει σε διάλογο με τα έργα της Λυδίας Δαμπασίνα.

Η Λυδία Δαμπασίνα έχει εκθέσει, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (2014), στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (2012), στην 2η Μπιενάλε της Αθήνας, (2009), στην 1η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης, στην Nuit Blanche στην εκκλησία Saint Eustache στο Παρίσι (2007).

Επιμέλεια έκθεσης
Γιάννης Μπόλης, ιστορικός της τέχνης, επιμελητής ΚΜΣΤ
Kείμενα καταλόγου
Αποστόλης Αρτινός, Θούλη Μισιρλόγλου, Γιάννης Μπόλης

The Gini Coefficient
Lydia Dambassina
11th October – 19th November 2016, Geni mosque (Yeni Cami), Thessaloniki
The Gini coefficient, title of the new exhibition by Lydia Dambassina at the Geni Mosque (Yeni Jami), Thessaloniki (11th October – 19th November 2016), is a statistical measurement of revenue and the distribution of wealth. Is a number between 0 and 1, where 0 indicates the perfect equality and 1 indicates the perfect inequality. During her last nine years of work, Lydia Dambassina focuses on the global economic and moral crisis and the inequalities that unfold impetuously as well as on her innermost correspondence.The recent works that she exhibits at the Geni Mosque (Yeni Jami) compose, jointly, a uniform installation. Her work «The Omphalos», in the middle of the Ottoman monument is the nucleus of the installation. It expresses a somber and cynical ascertainment. Τhe embalmed head of a massive deer, over which there is a sheet of paper hanging, with the phrase: “The world’s 62 richest people have as much as half of the world’s population – that is 3.5 billion people”.

The series with the scales, is developed in the area creating a labyrinth. Dambassina proceeds to «weigh» her personal experiences and truths, her memories and descent, to refer to the current situation in an epoque where numbers, measures, sizes, tables of statistics and analyses are omnipotent .

Her photographs, portray versions of the same area, positioned in the part of the mosque, which was intended for women, in distinct separation from men who occupied the whole of the central part. In direct connection and in a dialogue with the photographs, the installation of doors with black windowpanes is deployed, in order resembling an impassable wall. They function as «cartographies» of the limits between a woman’s and a man’s position, and as a signal to the impetuously expanding refugee issue.The component that determines the works of the exhibition is duality: an «establishing», primordial and fundamental world-viewing concept that contains antithesis, co-existence, equilibrium.With a non-negotiable viewpoint and timely deliberation, avoiding description and recounting in her work and at the same time maintaining a moral stand, Lydia Dambassina acknowledges her vital liaison with world, she detects incomplete endeavours at personal and collective levels, in a reality where: “The world’s 62 richest people have as much as half of the world’s population – that is 3.5 billion people”.On the opening night, Joachim Latarjet, a musician, multiple instrument player –trombone, guitar, bass – will perform some of his compositions to accompany and talk with the works of Lydia Dambassina.Amongst other exhibitions, Lydia Dambassina has exhibited at the Centre of Contemporary Art of Thessaloniki (2014), at the State Museum of Contemporary Art, the Museum Alex Mylonas (2012), the 2nd Biennale of Athens (2009), the 1st Biennale of Thessaloniki and the Nuit Blanche at the church of Saint Eustache in Paris (2007).

Exhibition Curator
Yiannis Bolis, art historian, curator SMCA
Catalogue texts
Apostolis Artinos, Yiannis Bolis, Thouli Misirloglou