Skip to content

PARTY’S OVER – STARTS OVER

Η Λυδία Δαμπασίνα, μια καλλιτέχνης που κινείται με μεγάλη ευχέρεια ανάμεσα στις εγκαταστάσεις και τη φωτογραφία, παρουσιάζει με την έκθεση Party’s over – Starts over (Το γλέντι τελείωσε – Το γλέντι ξαναρχίζει), την πιο πρόσφατη ενότητα δουλειάς της, που ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2011. Με αυτήν εξετάζει και σχολιάζει, μέσα από διαφορετικές πτυχές της -όπως την οικονομική, την κοινωνική, την αξιακή- την κρίση που έπληξε τη χώρα μας και εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Η έκθεση αποτελείται, όπως συχνά συμβαίνει στην περίπτωση της συγκεκριμένης καλλιτέχνιδας, από μία κεντρική εγκατάσταση που συμπληρώνεται από τρία γλυπτά στον χώρο και μία σειρά σκηνοθετημένων φωτογραφικών εικόνων μεγάλων διαστάσεων. Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από σύντομα κείμενα, προερχόμενα, ως επί το πλείστον, από τον ημερήσιο Τύπο. Τα έργα στον χώρο συντάσσουν, με τα «σπαράγματα» λόγου και εικόνας, αφηγήσεις που διατηρούν την αποσπασματικότητα και την αυτονομία τους, παρά την επιτυχημένη προσπάθεια σύνδεσής τους, και γίνονται μαρτυρίες της σημερινής πραγματικότητας. Εξομολογούνται την παθητικότητα και το αδιέξοδο της κατάστασης, που οφείλεται σε παγίδες, ενοχές, πληγές, διχασμούς, απογοητεύσεις, φοβίες, αντιφάσεις και ανατροπές, την τραγικότητα της χρεοκοπημένης προσπάθειας, την αίσθηση της παγίδευσης σε έναν κόσμο αποπροσανατολισμένο, τρομαγμένο, με αντιδράσεις σπασμωδικές. Με το έργο της διερευνά τις σχέσεις λόγου και εικόνας, πραγματικότητας και μυθοπλασίας και τις συνθήκες παραγωγής, μετάδοσης και επίδρασης της πληροφορίας.

Το μεγάλο μέγεθος και η ακρίβεια των φωτογραφιών της Λυδίας Δαμπασίνα, σε συνδυασμό με τα κείμενα, δημιουργούν μια ενότητα που αναπτύσσεται με δύναμη και αιτεί τη συμμετοχή του θεατή. Ο συσχετισμός και η νοηματοδότηση άσχετων μεταξύ τους πληροφοριών επιβάλλεται με εκφραστική δύναμη, που εντείνεται από τη χρήση τεκμηρίων της καθημερινότητας. Η ενότητα προβάλλει, πέρα από τις αισθητικές αξίες της δημιουργού, το νοηματικό βάθος, τη συνέπεια, την αναζήτηση, τον πειραματισμό, τον βιωματικό χαρακτήρα, αλλά και τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές προεκτάσεις και τις συμβολικές αναφορές της καλλιτέχνιδας.

Η έκθεση της Λυδίας Δαμπασίνα στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης έρχεται να συμπληρώσει την παρουσίαση του έργου σημαντικών σύγχρονων Ελληνίδων εικαστικών, που ξεκίνησε το 2009, οι οποίες έχουν διαγράψει τη δική τους ξεχωριστή πορεία και κατέχουν εξέχουσα θέση στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά για την έκθεση αυτήν τη φίλη Λυδία Δαμπασίνα για τη συνεργασία, και τον συνάδελφο Γιάννη Μπόλη για την επιμέλεια.

Κατερίνα Κοσκινά
Πρόεδρος ΔΣ του
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

 

Pour l’exposition Party’s over – Starts over (La fête est finie – La fête recommence), Lydia Dambassina, une artiste qui se meut avec grande aisance entre l’installation et la photographie, présente son projet le plus récent, commencé en 2008 et achevé en 2011. Dans ce projet, elle observe et commente les différents aspects – économique, social, moral, de la crise qui a frappé la Grèce et s’est répandue en Europe. Comme souvent chez cette artiste, l’exposition offre des visages multiples: ici, une installation centrale, trois sculptures et une série d’images photographiques de grandes dimensions, qui sont mises en scène. Les photographies s’accompagnent de textes courts généralement empruntés à des journaux quotidiens. Avec les «fragments» de discours et d’image, les œuvres composent des narrations qui -tout en formant un tout cohérent- conservent leur autonomie et leur caractère fragmentaire, devenant ainsi des témoins de la réalité actuelle. Elles parlent de la passivité et de la situation d’impasse créées par les pièges, le sentiment de culpabilité, les blessures, les clivages, les désillusions, les phobies, les contradictions et les renversements, la faillite tragique de tout effort, le sentiment d’être acculé au sein d’un monde désorienté, apeuré, et aux réactions spasmodiques. Ce travail permet à Lydia Dambassina d’examiner les relations entre le discours et l’image, entre la réalité et la fiction, et les conditions de production et de transmission de l’information.

L’effet conjoint de la précision et du grand format des photographies au regard des textes, produit un ensemble dynamique qui appelle la participation active du spectateur. La mise en corrélation d’informations hétéroclites et leur connotation produisent une impression forte, appuyée par les références à des situations tirées du quotidien. Au-delà des valeurs esthétiques des oeuvres, le projet se distingue par sa profondeur conceptuelle, sa rigueur, sa nature à la fois exploratrice et expérimentale, mais aussi par ses prolongations philosophiques et métaphysiques, ses références symboliques.

L’exposition de Lydia Dambassina au Centre d’art Contemporain de Thessaloniki vient compléter la présentation, commencée en 2009, d’oeuvres d’artistes contemporaines grecques de renom, qui continuent à suivre leur voie et qui impriment leur marque sur la scène artistique contemporaine.

Je souhaite exprimer ma profonde et amicale reconnaissance à l’égard de Lydia Dambassina pour sa coopération, et à l’égard de mon collaborateur Yannis Bolis, commissaire de l’exposition.

Katerina Koskina
Présidente du Conseil d’Administration du
Musée d’État d’Art Contemporain, Thessaloniki

 

 

In the Party’s over – Starts over exhibition, Lydia Dambassina, an artist who feels at home with both installation and photography, presents her most recent project, which she started working on in 2008 and completed in 2011. Through this project she examines and comments on the different aspects -economic, social and normative- of the crisis that has hit Greece and expanded in Europe. As is often the case with this particular artist, her exhibition consists of a central installation, which is complemented by three sculptures and a series of staged, large-scale photographs. The latter are accompanied by brief texts, mostly excerpts from the daily Press. The works, along with these fragments of discourse and imagery, form their own narrations, which maintain -despite the successful attempt to form a coherent whole- their autonomy and fragmentary character, testifying to the realities of the present. They speak of the passivity and of the feeling of the impasse caused by traps, guilt, wounds, divisions, frustrations, phobias, contradictions and reversals, and of the tragedy of bankrupt efforts, of the feeling of being ambushed in a world which is disoriented, frightened and erratic. This work allows the artist to examine the interrelations between discourse and image, reality and fiction and of the conditions regarding the production, influence and dissemination of information.

The joint effect of the large, detailed photographs and of the texts is a unity which unfolds dynamically and urges the viewer to be actively engaged. The correlation and the denotation of irrelevant to each other information asserts with expressive power, intensified by the use of hard evidence from everyday reality. The project brings forth -besides the artist’s aesthetic values- conceptual depth, consistency, questing and experimental nature, its experiential character, but also its philosophical and metaphysical extensions and her symbolic references.

Lydia Dambassina’s exhibition at the Contemporary Art Center of Thessaloniki is part of the latter’s effort -since 2009- to present the work of important contemporary female Greek artists, who have followed their own notable course and enjoy a prominent position in the contemporary art scene.

Finally, I would like to express my sincere and friendly thanks to Lydia Dambassina for her cooperation and to my collaborator Yannis Bolis who was the curator of the exhibition.

Katerina Koskina
President of the B.T. of the
State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki